Pelsan Lightning Fixtures Archives - Hilal Electric LTD

Brief-Catalogue.jpg

Pelsan Aydınlatma A.Ş. which was founded in Istanbul 36 years ago, is biggest manufacturer in the lighting industry in Turkey by its production, export and employment figures. 5 millions of lighting fixtures are manufactured every year and exported to 65 countries by 450 employees at Pelsan own plants with indoor area of 30.000 m². Optical, thermal, mechanical and electrical designs are performed within Pelsan by the R&D department


Download File

LED-Catalogue.jpg

Her fley 36 y›l önce bir hayalle bafllad›. Ayd›nlatma sektörüne  ad›m att›€›m›z o y›llarda hayalimiz ülkemizde ve dünyada daha  çok insan› do€ru ve kaliteli ›fl›€a en h›zl› flekilde ulaflt›rmakt›. Daha verimli ve daha güvenli ayd›nlatma armatürlerini  standartlara uygun flekilde, %100 Türk mühendis ve iflçisinin  eme€i ile sunduk y›llard›r. Sürekli geliflim hedefi ile birlikte  çal›flt›€›m›z tak›m arkadafllar›m›z›, tedarikçilerimizi ve  müflterilerimizi ayd›nlatma biliminin kurallar›n› gözeterek ayn› paydada buluflturduk. Üniversitelerle kurdu€umuz yak›n iliflkilerle  bilimin sanayimize deste€ini sa€lad›k. Genç mühendis adaylar›na ayd›nlatman›n önemini aktar›p  fark›ndal›k yaratmaya çal›flt›k. Yeni teknoloji LED’in gelifli ile birlikte alt yap› çal›flmalar›m›z›  AR-GE projeleri ile h›zland›rd›k. Elektroni€i ayd›nlatma bilgimiz  ve tecrübemizle harmanlad›k.  Bu katalog ayd›nlatma ihtiyaçlar›n›z›n tümünü bir arada bulabilece€iniz Pelsan Ayd›nlatma ürün grubuna kat›lan yeni  nesil LED ›fl›k kaynakl› armatürleri ve bu armatürlerin arkas›ndaki  tasar›m-kal›plama-ölçümleme-esnek üretim yap›s› ve projelendirme ile multidisipliner hale gelen ayd›nlatma konusuna  gönül vermifl tüm mühendis ve di€er çal›flanlar›m›z›n emeklerini  içermektedir.


Download File

Brief-Catalogue.jpg

Pelsan Aydınlatma A.Ş. which was founded in Istanbul 37 years ago, is biggest manufacturer in the lighting industry in Turkey by its production, export and employment figures. 5 millions of lighting fixtures are manufactured every year and exported to 65 countries by 450 employees at Pelsan own plants with indoor area of 30.000 m². Optical, thermal, mechanical and electrical designs are performed within Pelsan by the R&D department running with strong engineer staff. Again all lighting products  are certified with the Lighting Laboratory that has been established internally and registered upon accreditation by Turkish Accreditation Institution. Main product groups of Pelsan Aydınlatma, offering venue specific project design and lighting design with total saving approach, are Interior Lighting, Exterior Lighting, Industrial Lighting, Equipment and Lamps.


Download File