LED-Catalogue.jpg

Her fley 36 y›l önce bir hayalle bafllad›. Ayd›nlatma sektörüne  ad›m att›€›m›z o y›llarda hayalimiz ülkemizde ve dünyada daha  çok insan› do€ru ve kaliteli ›fl›€a en h›zl› flekilde ulaflt›rmakt›. Daha verimli ve daha güvenli ayd›nlatma armatürlerini  standartlara uygun flekilde, %100 Türk mühendis ve iflçisinin  eme€i ile sunduk y›llard›r. Sürekli geliflim hedefi ile birlikte  çal›flt›€›m›z tak›m arkadafllar›m›z›, tedarikçilerimizi ve  müflterilerimizi ayd›nlatma biliminin kurallar›n› gözeterek ayn› paydada buluflturduk. Üniversitelerle kurdu€umuz yak›n iliflkilerle  bilimin sanayimize deste€ini sa€lad›k. Genç mühendis adaylar›na ayd›nlatman›n önemini aktar›p  fark›ndal›k yaratmaya çal›flt›k. Yeni teknoloji LED’in gelifli ile birlikte alt yap› çal›flmalar›m›z›  AR-GE projeleri ile h›zland›rd›k. Elektroni€i ayd›nlatma bilgimiz  ve tecrübemizle harmanlad›k.  Bu katalog ayd›nlatma ihtiyaçlar›n›z›n tümünü bir arada bulabilece€iniz Pelsan Ayd›nlatma ürün grubuna kat›lan yeni  nesil LED ›fl›k kaynakl› armatürleri ve bu armatürlerin arkas›ndaki  tasar›m-kal›plama-ölçümleme-esnek üretim yap›s› ve projelendirme ile multidisipliner hale gelen ayd›nlatma konusuna  gönül vermifl tüm mühendis ve di€er çal›flanlar›m›z›n emeklerini  içermektedir.


Download File

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *